Honda

Field Trip

MBA students had the joyful experience when visiting the Honda Vietnam and its automobile dealer

Ngày 09/11/2020 vừa qua, trong khuôn khổ chương trình thực tập hằng năm do đại học Việt Nhật tổ chức, sinh viên lớp MBA...
Copied title and URL