+84 24 7306 6001 info@vju.ac.vn

Vietnamese is after English.

Vietnam Japan University – VNU

 (Online and free)

 • Date: Friday, Aug. 13th 2021
 • Time: 16:00-18:00 (VST)
 • Language: English
 • Platform: ZOOM

EVENT CONTENTS

1. Talkshows

 • Topic 1: Leadership in the uncertainty of the business environment

Guest speaker: Mr. Nguyen Quang Thuan, CEO – FiinGroup

Mr. Nguyen Quang Thuan, CEO – FiinGroup
 • Topic 2: The high-quality labor market for the business administration industry in Vietnam:  The perspective of lean management researchers and consultants.

Guest speaker: Assoc. Prof. Nguyen Dang Minh, Chairman of the Advisory Board, Vietnam GKM Company Limited

Assoc. Prof. Nguyen Dang Minh, Chairman of the Advisory Board, Vietnam GKM Company Limited

2. MBA information sharing session

 • Exchange with lecturers & students about majors, program structure, and international experiences at VJU-MBA.
 • Information about scholarships, how to win scholarships, application deadlines, and how to submit them.

Register to get a ZOOM ID to join the event: https://qrco.de/MBA20210813

CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHUYỆN VÀ HỘI THẢO THÔNG TIN MBA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

(Trực tuyến và miễn phí)

 • Ngày: Thứ 6 ngày 13 tháng 8 năm 2021
 • Thời gian: 16:00-18:00 (VST)
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Nền tảng: ZOOM

NỘI DUNG SỰ KIỆN:

1. Chương trình trò chuyện với khách mời

 • Chủ đề 1: Lãnh đạo doanh nghiệp trước sự bất ổn của môi trường kinh doanh.

Diễn giả: Ông Nguyễn Quang Thuân, Giám đốc điều hành FiinGroup

Ông Nguyễn Quang Thuân, Giám đốc điều hành FiinGroup
 • Chủ đề 2: Thị trường lao động chất lượng cao đối với ngành QTKD ở Việt Nam – Góc nhìn từ nhà nghiên cứu và tư vấn về quản trị tinh gọn.

Diễn giả: PGS.TS. Nguyễn Đăng Minh, Giảng viên Viện Quản trị Kinh Doanh, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN; đồng thời là chủ tịch hội đồng tư vấn, Viện Quản trị Tinh Gọn GKM.

PGS.TS. Nguyễn Đăng Minh, Giảng viên Viện Quản trị Kinh Doanh, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN

2. Hội thảo thông tin và học bổng MBA

 • Giao lưu với giảng viên & học viên về ngành học, cấu trúc chương trình, các trải nghiệm quốc tế tại VJU-MBA.
 • Thông tin các suất học bổng trị giá 100% và 50% học phí toàn bộ chương trình học, hạn nộp hồ sơ, cách thức nộp và bí quyết đạt học bổng.

ĐĂNG KÝ để nhận thông tin đăng nhập: https://qrco.de/MBA20210813